Omanikujärelevalve kaasatakse ehitusprotsessi ehitusala asjatundja, kelle ülesandeks on normide ja õigusaktidele vastava ehitustegevuse läbiviimise jälgimine. Omanikujärelevalve kaitseb tellija huve, vaatab üle kõik ehitamisega seotud dokumendid ning nende vastavust nõuetele. Omanikujärelevalve säästab omaniku aega ehituskäigu kontrollimisel ning annab kindluse, et ehitus on jätkusuutlik. Lisaks ehitustulemuse ja dokumentide kontrollimisele jälgitakse ka ehituskäiku ning selle ohutust inimestele ja keskkonnale. Omanikujärelevalve teenuse hulka kuulub ka omaniku nõustamine tehnilistes küsimustes ning tehtud töömahtude hindamine ja analüüs.

Aaron Konsult OÜ andmed majandustegevuse registris:

EEH0055224- ehitamine

EE0002550 – omanikujärelevalve.

Ettevõttel Aaron Konsult OÜ on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba ( nr E702/2013) järgmistel muinsuskaitselistes tegevusvaldkondades:

  • ehitusmälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil uuringud konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel). Vastutaval spetsialistil  on tähtajatu Muinsuskaitse tegevusluba nr (VS 423/2009)

Ettevõtja omab:

  • Ehitusjuht III kutsetunnistust. Üldehituslik ehitamine, hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine, üldehitusliku ehitamise omanikujärelvalve tegemine, ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine.
  • Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilise konsultandi tunnistust. Korterelamute rekonstrueerimise toetuse määrus ja toetuse taotlemise tingimused. Korterelamute rekonstrueerimise meetmete praktika. Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ning koordineerimine. Määruse tehnilised tingimused. Välispiirded ja fassaaditööd. Sisekliima nõuded. Ventilatsioonisüsteemid ja – tööd. Küttesüsteemid ja nede uuendamine. Taastuvenergialahendused.
  • Omanikujärelevalve (üldehitus)
  • Muinsuskaitseline järelevalve
  • Ehitusalase dokumentatsiooni koostamine ja nõustamine
  • Tööohutus- ja järelvalve