Muinsuskaitseline järelevalve

Ettevõttel on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba ( nr E702/2013) järgmistel muinsuskaitselistes tegevusvaldkondades:

  • ehitusmälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil uuringud konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel). Vastutaval spetsialistil  on tähtajatu Muinsuskaitse tegevusluba (nr VS 423/2009)

Ettevõtte asub Pärnus linnas, kus südalinn on muinsuskaitseala, suured piirkonnad on tunnistatud miljööaladeks.

Pärnu linna miljööaladel teostatavate hoonete rekonstrueerimis- ja ümberehitustöödel on keelatud omavoliline hoonete välisilme (sh avatäidete muutmine või vahetamine, fassaadikujundus, rõdude ja lodžade kinniehitamine, värvimine) ja krundipiirete muutmine mistahes viisil. Kes omab elamut selles Pärnu piirkonnas või teeb seal rekonstrueerimistöid on kohustatud võtma kooskõlastused Muinsuskaitseametist ning tegema koostööd vastava ala spetsialistidega.

Muinsuskaitseline järelevalve teenus koosneb 09.07.2004 jõustunud kultuuriministri määruse ”Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus-ja muu töö dokumenteerimise kord” järgi tegevusluba omava ettevõtte teostatavatest teenustest.

Taali pritsimaja