Ehituse dokumentatsiooni koostamine ja ehitusalane nõustamine

Küsi julgelt asjatundlikku nõu:

  • ehitamisel
  • ehitise kvaliteedi hindamisel (nt maja või korteriostul)
  • vajad abi  ehitusvigade tuvastamisel ja ehituse dokumentatsioonide koostamisel
  • jäädes hätta suhtlemisel ehitaja või kindlustajaga
  • peale ehitustööde lõpetamist vajalike dokumentide vormistamise ja asjaajamisega

Nõustamine  on olemuselt neljaosaline:

1. Konsultatsioon ja nõustamine

Koosneb hoone  omaniku nõustamisest materjali valiku, ehitamise tehnoloogia ja kvaliteedi osas, soovitavalt juba projekteerimise staadiumis. Tähtis on teada saada, millist tulemust püütakse saavutada ning anda parim ja ökonoomseim lahendus selleni jõudmiseks. Kontrollitakse projekti vastavust nõuetele. Soovi korral aidatakse klienti ehitaja valikul.

2. Järelevalve ehitamise, remonditööde perioodil

Kontrollitakse tööde  tehnoloogiat, projektile vastavust,  materjalikasutust ja tööde kvaliteeti. Ebakõladest informeeritakse koheselt teenuse tellijat. Kontrollitakse praaktöö parandamise kvaliteeti.

3. Dokumenteerimise kontroll

Jälgitakse tehtu nõuetekohast dokumenteerimist, soovi korral koostatakse vajalikud dokumendid, aktid, fotod jne.

4. Hoone viimine nõuetele vastavaks

Kui on olnud töid, mille kvaliteet ei vasta nõuetele. Koosneb töödest, mida on vaja teha viimaks objekt nõuetele vastavaks ja esitamiseks kasutusloa taotlemiseks.  Koosneb ehitustöödest või tööde korraldamisest ja vajadusel tellija esindamisest ametkondades (nt Päästeamet).

Punktides 2 kuni 4 kirjeldatud toimingute ajal jälgitakse ka tööohutusnõuete täitmist objektil.

Teadaolevalt võib üksikeramut või muud väiksema mahuga hoonet ehitada kinnistu omanik iseseisvalt. Parim lahendus oleks võtta  järelevalveks ehitusliku haridusega järelevaataja.

Praktika on näidanud, et hiljemalt ehituse lõppjärgus, kasutusloa taotlemisel,  on  kvalifitseeritud abi vajalik.  Tihti jäetakse oskuste puudumise tõttu kasutusluba vormistamata.

Riiklikus plaanis on võetud suund kasutusloata hoonete arvu vähendamisele. See on asjakohane, sest kasutusloata hoonetes on riskid kahjude tekkeks oluliselt suuremad. Kuna kasutusloa protseduuri olulisim komponent on hoone põhjalik ülevaatus, vähendab see oluliselt riske hoone hilisemaks kahjustumiseks ehituspraagi, vale materjalivaliku,  tulekahju  tõttu. Väiksema riski ja võimaliku kahjuga ehitised vähendavad kindlasti kahjujuhtumeid kindlustusfirmades.

Hoone omaniku konsulteerimine ja esindamine, dokumentide koostamine ning vajadusel sellised toimingud-ja tööd, mis võimaldavad hoonet esitada kasutusloa taotlemiseks.